Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast
4 lutego 2015

12.11.2018 – Zmiany w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118).

Z tego powodu wprowadziliśmy zmiany w umowie dotyczącej usług, które Państwu świadczymy, a także w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na świadczoną dla Państwa usługę, jej cenę czy okres trwania Umowy, nie ograniczają Państwa praw ani nie rozszerzają obowiązków.

Wskazujemy, że dla Usługi telefonii Operator oferuje bezpłatnie próg kwotowy, dla każdego okresu rozliczeniowego, dla usług o podwyższonej opłacie, w wysokości 0, 35, 100 i 200 zł. Zgodnie z wymogami wprowadzonymi nowelizacją dla tych z Państwa, którzy nie określili progu, zostanie ustalony domyślny próg w wysokości 35 zł. Po przekroczeniu tego progu Operator jest zobowiązany do poinformowania o tym Abonenta oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbioru połączeń takich numerów, chyba że nie będzie to rodziło obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

Ponadto informujemy, że dokonaliśmy następujących modyfikacji zapisów:

 • §3 ust. 1 Umowy otrzymał brzmienie:

1.            Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta o każdej proponowanej zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Z zastrzeżeniem ust. 2 powiadomienie następuje:

a)           W przypadku Umowy zawartej na piśmie – w formie pisemnej, chyba że Abonent wraził zgodę na doręczenie powiadamiania drogą elektroniczną,

b)           W przypadku Umowy zawartej w formie dokumentowej –na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa.

 •  Z § 3 ust. 3 lit c) usunięto sformułowanie  „usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”.
 • § 4 Umowy został uzupełniony o wskazanie formy, w jakiej Abonent może złożyć oświadczenie, że sprzeciwia się przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony – może to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pisemnie wysyłając je na adres Biura Obsługi Klienta, lub wysyłając je pocztą elektroniczną na adres  bok@macrosat.pl
 • W § 5 Umowy otrzymał brzmienie:

W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie lub wysyłając pocztą elektroniczną na adres bok@macrosat.pl oświadczenie operatorowi.

 • § 5 ust. 4 Umowy otrzymał brzmienie:

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności, lub wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – przez Abonenta na adres bok@macrosat.pl, zaś w przypadku, gdy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy składa Operator – na adres e-mail wskazany przez Abonenta w Umowie.

 •  § 6 ust. 1 lit j) Umowy otrzymał brzmienie:

postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich

 • § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie:

Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta lub poza nim w obecności Przedstawiciela Operatora, bądź za pomocą formularza udostępnionego na stronie www.macrosat.pl w formie dokumentowej – to jest za pomocą poczty elektronicznej, przez telefon, e-BOK, jeśli Operator dopuszcza taką możliwość.

 • § 5 ust. 3 Regulaminu otrzymał brzmienie:

Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie. Potwierdzenie dostarczane jest na trwałym nośniku, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.

 • § 5 ust. 4 Regulaminu uległ zmianie w ten sposób, że zapisano, iż uprawnienie to dotyczy tylko konsumenta, a oświadczenie o odstąpieniu może być także przesłane pocztą elektroniczną.
 • §5 ust. 5 Regulaminu otrzymał brzmienie:

W przypadku gdy Operator za zgodą Abonenta rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy przed upływem okresu na odstąpienie od Umowy, a Abonent zdecyduje się z tego prawa skorzystać, wówczas Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora opłat za Usługi wykonane od dnia rozpoczęcia ich świadczenia na zmienionych warunkach Umowy, do dnia odstąpienia od tej zmiany przez Abonenta.

 •  §10 ust. 17 Regulaminu otrzymał brzmienie:

Abonent ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamujący jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dodaliśmy także do Regulaminu w § 6 ust. 9 informacje o prędkości Usługi internetowej, oraz nowy § 12, w którym przekazujemy Państwu szereg informacji o Usłudze internetowej, wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 12 grudnia 2018 r. Podkreślamy jednak, że przypadku gdy łączy Państwa z Operatorem Umowa o świadczenie usługi na czas określony na warunkach promocyjnych, to jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Operator będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.