Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast
7 grudnia 2022

Informacja o zmianie danych podmiotu świadczącego Usługi Telekomunikacyjne

Macrosat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„MACROSAT” Krzysztof Kacprowicz)
ul. Wojska Polskiego 7
11-010 Barczewo
NIP: 739-397-65-80
KRS: 0001004889

Informacja o zmianie danych podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Macrosat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MACROSAT” Krzysztof Kacprowicz),

(zwanej dalej „Dostawcą”), na zasadzie art. 60a ust. 4 ustawy prawo telekomunikacyjne, informuję o zmianie danych Dostawcy.

Zmiana wynika z przekształcenia formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa Dostawcy
z przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MACROSAT” Krzysztof Kacprowicz w spółkę kapitałową Macrosat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie (dalej „Spółka przekształcona”).

Przekształcenie zostało dokonane w trybie przewidzianym w art. 551 § 5 w zw. z art. 584¹-584¹³ Kodeksu spółek handlowych i jest skuteczne z dniem rejestracji Spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpiło w dniu 1 grudnia 2022 r. Zmianą została objęta forma prawna oraz firma Dostawcy, która uzyskała brzmienie Macrosat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie informujemy, iż zmianie, obok formy prawnej i firmy Dostawcy, uległy również numery NIP i REGON.
Pozostałe dane Dostawcy, w tym numery kontaktowe, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego nie uległy zmianie.

Spółka Macrosat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 grudnia 2022 r. pod nr KRS: 0001004889.
Informujemy, że zmiana danych Dostawcy pozostaje bez wpływu na uprawnienia oraz obowiązki Stron, przedmiot świadczenia, jego określenie i warunki nabycia. Zakres i parametry dotychczasowo świadczonych usług również pozostaną bez zmian. Nie dojdzie zatem do zmiany zawartej z Państwem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Pragniemy zapewnić, że zmiana nie spowoduje również jakichkolwiek przerw w świadczeniu usługi. Rachunki i faktury za świadczone usługi będą Państwu wystawiane przez Macrosat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będą płatne na rachunek bankowy na nich wskazany. Rachunek ten będzie tożsamy z dotychczasowymi rachunkiem bankowym Dostawcy. Jednocześnie informujemy, że zmiana danych dostawcy usług nie stanowi zmiany umowy i nie upoważnia abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu udzielonych przy jej zawieraniu ulg.

Z poważaniem
Biuro Obsługi Klienta
Macrosat