Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast
18 kwietnia 2019

Nowe stawki za połączenia międzynarodowe w UE obowiązujace od 15.05.2019

Drodzy Klienci,
W imieniu MACROSAT, świadczącego usługę telefonii stacjonarnej, pragniemy poinformować, że od dnia 15 maja 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG, ulega zmianie opłata za połączenie wewnątrzunijne (międzynarodowe).
W związku z tym, w obowiązujących Państwa Cennikach wprowadzamy poniższe stawki:

  • za połączenie głosowe z Polski do Strefy Euro – nieprzekraczającej 1,00 zł brutto.

 

Podstawa prawna zmiany stawek:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971
z dnia 11 grudnia 2018 r.
ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009

Artykuł 5a
Opłaty detaliczne za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej
1.Od dnia 15 maja 2019 r. cena detaliczna (bez podatku VAT) pobierana od konsumentów za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej nie może przekraczać 0,19 EUR za minutę połączenia i 0,06 EUR za wiadomość SMS.
2. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1 dostawcy regulowanych usług łączności wewnątrzunijnej mogą ponadto oferować – a konsumenci mogą wybrać w sposób jednoznaczny– taryfę za usługi łączności międzynarodowej, w tym regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej, inną niż taryfa ustalona zgodnie z ust. 1, dzięki czemu konsumenci korzystają z taryfy za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej innej niż taryfa, którą zostaliby objęci w przypadku niedokonania takiego wyboru. Zanim konsumenci wybiorą taką inną taryfę, dostawca regulowanych usług łączności wewnątrzunijnej informuje ich o charakterze korzyści, które w ten sposób utracą.
3.W przypadku gdy taryfa za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej, o której mowa w ust. 2 przekracza limity określone w ust. 1, konsumentom, którzy w okresie dwóch miesięcy od dnia 15 maja 2019 r. nie potwierdzili ani nie zadeklarowali wyboru żadnej taryfy, o której mowa w ust. 2, automatycznie przydziela się taryfy określone w ust. 1.
4.Konsumenci mogą bezpłatnie przenosić się lub powracać do taryfy określonej w ust. 1 w ciągu jednego dnia roboczego od przyjęcia wniosku przez dostawcę, a dostawcy zapewniają, aby takie przeniesienie nie pociągało za sobą ustanowienia warunków ani ograniczeń dotyczących elementów abonamentu innych niż regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej.
5. W przypadku gdy ceny maksymalne, o których mowa w ust. 1 są wyrażone w walutach innych niż euro, początkowe limity są przeliczane na te waluty przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r. przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Limity w walutach innych niż euro są aktualizowane corocznie od 2020 r. Corocznie aktualizowane limity w tych walutach obowiązują od dnia 15 maja przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 15 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 15 maja 2019 r. Podkreślamy jednak, że przypadku gdy łączy Państwa z Operatorem Umowa o świadczenie usługi na czas określony na warunkach promocyjnych, to jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Operator będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.